Generalforsamling2017

Generalforsamling 2017

19. april klokken 19 på Slotsmøllen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017.

Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 19. april 2017 kl. 19,00 i Slotsmøllen, Torvet 12, 5800 Nyborg.

I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, udsendelse af mail til medlemmerne samt ved annoncering på Facebook Intern.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson.

6. Behandling af indkomne forslag. (kan sendes til jorgendyhrberg1@gmail.com)

7. Valg af formand.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, mindst 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslagenes indhold angives i den udsendte dagsorden, eventuelt i sammendrag.

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne jvf. samme procedure som ved denne indkaldelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer på 16 år og derover, som senest 01. marts før generalforsamlingen har betalt kontingent for det indeværende kontingentår.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem efter det fyldte 18. år, og som er myndig. Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end 1 stemme.

Der kan kun vælges personer, som er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.


Nyborg, den 20. marts 2017 NYBORG VOLDSPIL
Bestyrelsen /Jørgen Dyhrberg, formand

 

Indkaldelse til Generalforsamling kan downloades som PDF her

 

Tilføjelser til emner om FORSLAG til debattering på generalforsamlingen 2017:

Ved udsendelse af de vedtagne nye vedtægter for FORENINGEN NYBORG VOLDSPIL er der sket en  redaktionel fejlskrivning:

I det underskrevne referat jeg har fra repræsentantskabsmødet i november 2016 står, at:

Foreningen Nyborg Voldspil er en VIDEREFØRELSE af DSI Nyborg Voldspil, hvilket betyder, at der ikke skal etableres en ny forening, men at der blot ændres styreform.

Det vil blive rettet til.

Ved repræsentantskabsmødet i november 2016 hvor styreformen ændredes til en forening blev det samtidig besluttet, at valgperioden for revisorer og revisorsuppleant er gældende frem til generalforsamlingen i 2018, hvorfor det ikke er påkrævet at gennemføre valg til disse poster ved generalforsamlingen 2017.

Dette fremgår af de tilrettede nye vedtægter for FORENINGEN NYBORG VOLDSPIL.

Overgangsprocedure:

Den valgte bestyrelse er valgt indtil den næstkommende ordinære generalforsamling i april måned 2017, hvor de bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter, der er valgt 14. november 20146 igen er på valg til en ny periode i henhold til foreningens nugældende vedtægter.

Valgperioden for de øvrige bestyrelsesmedlemmer forlænges til ordinær generalforsamling i april 2018.

Valgperioden for de valgte revisorer og revisorsuppleant forlænges til ordinær generalforsamling 2018.

Valgperioden går fra ordinær generalforsamling og henholdsvis 1 år og 2 år frem.

 

Nyborg, den 12.04.2017

Jørgen Dyhrberg, formand for Foreningen Nyborg Voldspil.